Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 - dalej: RODO) osoba rezerwująca przyjmuje do wiadomości, że:
 2. Administratorem dotyczących mnie danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z zawarciem lub wykonaniem Umowy świadczenia usług hotelarskich (por. art. 6 ust. 1 pkt b RODO) oraz w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów lub usług administratora danych (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) jest Ośrodek Wypoczynkowy „NAVIGATOR” Robert Karkoszka z siedzibą w Gryfinie ul. Łużycka 132 74-100 Gryfino, NIP: 955-122-71-58,
 3. Dane osobowe zbierane są poprzez dobrowolne podanie danych w elektronicznym procesie rezerwacyjnym lub w bezpośrednim kontakcie obsłudze recepcji hotelu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy i wykonania usługi;
 4. Dane osobowe, wskazane w procesie rezerwacyjnym są przetwarzane w celu dokonania rezerwacji, a następnie w celu wykonania usługi określonej w Umowie;
 5. Dane osobowe Klienta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu;
 6. Przysługują mi następujące uprawnienia: - dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii, - sprostowania (poprawiania) danych, - usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO), - do ograniczenia przetwarzania danych, - do przenoszenia danych zgodnie z warunkami określonymi w art. 20 RODO - wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Ośrodka Wypoczynkowego NAVIGATOR Robert Karkoszka, w tym profilowania, - wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 RODO; - wycofania zgody w każdym czasie, w dowolnej formie, w tym na piśmie lub emailem na adres owrowy@gmail.com, względnie osobiście w siedzibie w/w firmy 74-100 Gryfino ul. Łużycka 132. Ewentualne wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator danych dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 7. Administrator Danych, zgodnie z przepisami: - prawa gospodarczego, - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych / od dnia 1 lipca 2018 r. nowe brzmienie tytułu: ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych / (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1553), - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459), przechowywał będzie dane Klienta związane z zawarciem i obsługą Umowy przez okres 6 lat od momentu jej wygaśnięcia. Wskazany okres przechowywania danych nie będzie miał zastosowania, gdy Klient dobrowolnie wyrazi Administratorowi Danych zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych w celach marketingowych. W takiej sytuacji przechowywanie danych przez ich Administratora trwało będzie do momentu wycofania tej zgody przez Klienta. Po odwołaniu przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych jego dane zostaną usunięte z zasobów informacyjnych ośrodka z wyjątkiem danych, których obowiązek przechowywania wynika z przepisów szczególnych.
 8. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione: - podwykonawcom związanym z ośrodkiem umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. obsługa kadrowa i księgowa, obsługa prawna, firmy informatyczne, agencje ochrony osób i mienia. Wykaz podmiotów tej kategorii dostępny jest od dnia 25 maja 2018 r. na stronie internetowej ośrodka, dostępnej pod adresem https://www.navigator-rowy.pl w zakładce „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH”. Ośrodek Wypoczynkowy NAVIGATOR Robert Karkoszka deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych Klienta do osób trzecich;
 9. Wszelkie zmiany w treści wyżej zamieszczonych obowiązków informacyjnych Administratora Danych Osobowych są dostępne na naszej stronie internetowej o adresie https://www.navigator-rowy.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.
 10. Firma Ośrodek Wypoczynkowy NAVIGATOR Robert Karkoszka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się mailowo pod adres e-mail: owrowy@gmail.com;
 11. Firmy współpracujące z Ośrodkiem Wypoczynkowym NAVIGATOR w procesie rezerwacji mogące przetwarzać dane osobowe osób rezerwujących i opłacających pobyty:

   Obsługa księgowa firm Agata Figas-Jach | 74-101 Gryfino | ul. Sienkiewicza 6B/3 | NIP - 8581591336