REGULAMIN Ośrodka Wypoczynkowego „NAVIGATOR”

Dane podmiotu świadczącego usługi zakwaterowania turystycznego : Ośrodek Wypoczynkowy „NAVIGATOR” Robert Karkoszka z siedzibą w Gryfinie ul. Łużycka 132 74-100 Gryfino, NIP: 955-122-71-58, REGON: 811169493, prowadzący Ośrodek Wypoczynkowy „NAVIGATOR” w Rowach przy ul. Wczasowej 12;

I

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług hotelarskich przez Ośrodek Wypoczynkowy „Navigator”, obowiązki stron wynikające z umowy zawartej na odległość, ochrony danych osobowych Usługobiorców, pobierania przez Usługodawcę od Usługobiorcy opłat i kaucji na zasadach określonych w Regulaminie, oraz innych zasad.
 2. Usługodawca świadczy usługi hotelarskie zgodnie z treścią Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 884) obejmujące krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domków i apartamentów oraz świadczenie na terenie obiektu usług związanych z pobytem.
 3. Regulamin został zamieszczony przez ośrodek na stronie www w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.

II

 1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają: Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Usługobiorcą, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, do skutecznego zawarcia umowy pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą dochodzi w chwili wpłaty przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy bezzwrotnej przedpłaty (zadatku);

  Usługobiorca – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystający z usług oferowanych przez Usługodawcę, Usługobiorca może być jednocześnie Gościem;

  Gość – osoba fizyczna korzystająca z usług hotelowych lub dodatkowych oferowanych przez Ośrodek Wypoczynkowy „NAVIGATOR” w Rowach;

  Rezerwacja – rezerwacja usług hotelarskich świadczonych przez Usługodawcę, dokonywana za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą kontaktu telefonicznego z Usługodawcą pod numerem telefonu wskazanym na stronie www.navigator-rowy.pl lub za pośrednictwem serwisów internetowych (np. Booking) zgodnie z regulaminem każdego z serwisów internetowych; potwierdzenie rezerwacji– dokument przesyłany Usługobiorcy przez Usługodawcę w postaci elektronicznej, określający szczegółowe warunki rezerwacji, w tym: długość pobytu, wysokość należności za rezerwowany pobyt oraz wysokość wpłaconej bezzwrotnej przedpłaty (zadatku) za pobyt w Ośrodku Wypoczynkowym;

  Kaucja – określona w treści Regulaminu kwota pieniężna zabezpieczająca roszczenie Usługodawcy za opłaty dodatkowe oraz w przypadku zaistnienia szkód w wynajętym, w ramach usług hotelarskich świadczonych przez Usługodawcę, domku, za które winę ponosi Gość;

  Zrealizowanie obowiązku meldunkowego w Ośrodku Wypoczynkowym – pobranie przez Gościa od pracownika recepcji klucza do domku lub apartamentu odpowiadającego ustaleniom w toku procesu dokonywania rezerwacji poprzedzone zgłoszeniem się Gościa do recepcji ośrodka, okazaniem dokumentu potwierdzenia rezerwacji, oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość przy jednoczesnym dopełnieniu formalności czyli udzieleniem informacji o ilości osób podlegających meldunkowi w wynajętym domku lub apartamencie, posiadanych zwierzętach oraz uiszczeniu kaucji i opłat dodatkowych;

  Wymeldowanie Gościa z domku lub apartamentu– zdanie przez Gościa pracownikowi recepcji klucza do domku lub apartamentu po zakończenia pobytu w ośrodku po uprzednim sprawdzeniu przez pracownika personelu wskazań licznika energii elektrycznej oraz stanu technicznego i wyposażenia wszystkich pomieszczeń domku lub apartamentu;

  Anulowanie rezerwacji – rozwiązanie umowy zawartej na odległość wskutek wyrażenia zgodnej woli przez strony.

 2. Usługobiorca, przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem i potwierdzić, że akceptuje jego warunki.
 3. Usługodawca świadczy usługi hotelarskie na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

SPOSÓB DOKONYWANIA REZERWACJI

 • Prawidłowej rezerwacji dokonuje się poprzez kontakt telefoniczny z Usługobiorcą pod numerem telefonu wskazanym na stronie WWW Usługodawcy lub poprzez pocztę elektroniczną wskazaną na tej samej stronie oraz dokonanie wymaganej płatności. Rezerwacji można dokonać także za pośrednictwem serwisów internetowych – np. www.booking.com.
 • Usługobiorca jest odpowiedzialny za prawidłowe podanie danych pracownikowi Usługodawcy za pomocą kontaktu telefonicznego lub poczty elektronicznej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę.
 • III - PROCES REZERWACJI

  1. Rezerwacja odbywa się w następujący sposób:
   1. a) po wybraniu przez Usługobiorcę terminu pobytu oraz innych dodatkowych opcji pobytu pracownik ośrodka potwierdza wstępną rezerwację pobytu w ośrodku drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie, oraz wylicza całkowitą kwotę należną za pobyt. Jednocześnie przesłany zostaje niniejszy Regulamin, celem zapoznania się z jego treścią.
    b) następnie Gość zostanie poproszony o dokonanie wpłaty bezzwrotnej przedpłaty (zadatku) w wysokości podanej we wstępnej rezerwacji na rachunek bankowy Usługodawcy, podany w rezerwacji.
    c) po dokonaniu wpłaty zadatku, na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę zostanie przesłany dokument potwierdzający rezerwację. W przypadku nieotrzymania przez Usługodawcę płatności w ustalonym w toku rezerwacji terminie, wstępna rezerwacja zostaje anulowana, co skutkuje przyjęciem, że pomiędzy stronami nie doszło do skutecznego zawarcia umowy.
  2. Cennik świadczonych przez Usługodawcę usług jest wskazany na stronie WWW Usługodawcy. Wskazane ceny zawierają podatek VAT. Łączna cena dokonanej rezerwacji jest determinowana przez dane wskazane w treści rezerwacji (np. długość pobytu, ilość osób, dodatkowe usługi wybrane przez Usługobiorcę).
  3. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).

  IV - DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

  1. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłacenie bezzwrotnej przedpłaty (zadatku) w toku procesu rezerwacji w wysokości ustalonej przez Usługodawcę. Uiszczenie zadatku jest równoznaczne z zawarciem umowy na odległość pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.
  2. W przypadku dokonania przez Usługobiorcę rezerwacji w czasie dłuższym niż w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pobytu, wysokość zadatku wynosi 30% całkowitej kwoty należnej Usługodawcy z tytułu dokonanej rezerwacji. Usługodawca jest obowiązany do wpłaty zadatku w chwili dokonania rezerwacji poprzez dokonanie transakcji bankowej na rachunek bankowy Usługodawcy. Pozostała część w wysokości 70% całkowitej kwoty należnej Usługodawcy tytułem dokonanej rezerwacji stanowi zadatek i powinna zostać wpłacona najpóźniej na 7dni poprzedzających datę rozpoczęcia pobytu wskazaną w procesie rejestracyjnym przez Usługobiorcę.
  3. W przypadku dokonania przez Usługobiorcę rezerwacji w czasie krótszym niż w terminie 7 dni do daty rozpoczęcia pobytu, Usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty 100% ceny należnej Usługodawcy tytułem dokonanej rezerwacji. Uiszczona kwota w wysokości 100% ceny ma charakter zadatku, a Usługobiorca jest zobowiązany do jej wpłaty na rachunek bankowy Usługodawcy.
  4. Usługodawca wystawia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

  V - WARUNKI ZMIAN I ANULACJI REZERWACJI

  1. W sytuacjach wyjątkowych, za pisemną zgodą Usługodawcy, istnieje możliwość anulowania rezerwacji, jednakże wyłącznie z przyczyn niezależnych od Usługobiorcy lub innych ważnych powodów, uzasadnionych pisemnie i udokumentowanych przez Usługobiorcę. Z chwilą doręczenia Usługobiorcy na adres e-mail oświadczenia Usługodawcy o wyrażeniu zgody na anulowanie dokonanej przez Usługobiorcę rezerwacji, umowę uważa się za niezawartą, a Usługobiorcy, na wskazany przez niego rachunek bankowy, niezwłocznie zostanie zwrócona kwota w wysokości dotychczas uiszczonych wpłat z tytułu dokonanej rezerwacji.
  2. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu (w sytuacjach innych niż wskazane w pkt.1) Usługobiorca zostanie obciążony opłatą za rezygnację w wysokości:
  3. wpłaconego zadatku 30% ceny zarezerwowanego pobytu – w przypadku anulowania rezerwacji w okresie dłuższym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia pobytu, b) wpłaconego zadatku 100% ceny zarezerwowanego pobytu – w przypadku anulowania rezerwacji w okresie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia pobytu.
  4. Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty wpłaconego zadatku. Na pozostałą część opłaty za rezygnację z pobytu (jeżeli taka zaistnieje, tj. w przypadku niemożności jej potrącenia z kwoty wpłaconego zadatku), zostanie wystawiona odrębna faktura i przesłana na wskazany adres korespondencyjny Usługobiorcy.
  5. Oświadczenie o woli anulowania rezerwacji należy zgłosić Usługodawcy ustnie (np. drogą kontaktu telefonicznego) lub pisemnie (np. drogą korespondencji emailowej kierując wiadomość na adres e-mail owrowy@gmail.com. W treści oświadczenia o anulowaniu rezerwacji należy wskazać imię, nazwisko lub firmę Usługobiorcy oraz termin pobytu.

  VI - ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Usługobiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827)

  VII - ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

  1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na osobie lub mieniu Gościa na zasadach wyrażonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

  VIII - INFORMACJE DODATKOWE

  1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00, a kończy się o godzinie 10:00. Recepcja jest czynna od godziny 7:00 do godziny 13:00 oraz od godziny 15:00 do godziny 20:00.
  2. Obowiązuje cisza nocna w godzinach od 23:00 do 7:00.
  3. Usługobiorca zobowiązany jest do przekazania w ramach kaucji kwoty w wysokości 200 zł, która zostanie pobrana przez pracownika recepcji w chwili realizowania obowiązku meldunkowego i rozliczona w chwili dokonania wymeldowania Gościa z domku zgodnie z cennikiem znajdującym się na stronie WWW Usługodawcy. Kaucja podlega zwrotowi w całości w przypadku niestwierdzenia uszkodzeń lub braków w wyposażeniu domku lub apartamentu, oraz po dokonaniu płatności dodatkowych należnych za pobyt zgodnie z cennikiem.
  4. Po zrealizowaniu obowiązku meldunkowego w recepcji Gość zostanie skierowany do odpowiedniego domku lub apartamentu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub dostrzeżenia usterek w wyposażeniu domku lub apartamentu, zaleca się niezwłoczne zgłoszenie takiego faktu personelowi ośrodka.
  5. Gość jest zobowiązany do dbania o utrzymanie wynajętego domku w należytym stanie (także poprzez dbanie o jego prawidłowe zabezpieczenie przez zamykanie drzwi na klucz przy każdorazowym opuszczeniu domku i przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób trzecich) i do natychmiastowego poinformowania o wyrządzonej szkodzie (na osobie i mieniu), za którą Gość, w przypadku wykazania jego winy, ponosi odpowiedzialność materialną. Pobrana podczas zrealizowania obowiązku meldunkowego kaucja zostanie zwrócona w całości w przypadku niezaistnienia szkody w czasie trwania pobytu. W przypadku stwierdzenia szkody (w postaci np. uszkodzeń lub niedoborów sprzętu), kwota uiszczona tytułem kaucji zostanie pomniejszona o wartość wyrządzonej szkody w wysokości ustalonej przez właściciela.
  6. Gość ponosi odpowiedzialność za wyrządzone ze swojej winy szkody zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
  7. Palenie tytoniu na terenie obiektu jest zabronione. Za palenie tytoniu w domku Gość zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 500 zł, zgodnie z Ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2010 nr 81 poz. 529).
  8. Gość nie może przekazywać apartamentu (domku) osobom trzecim niewskazanym w rezerwacji, bez uprzedniego zrealizowania obowiązku meldunkowego przez osobę trzecią w recepcji ośrodka. Osoby, które nie zrealizowały obowiązku meldunkowego mogą przebywać w danym domku, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu pracownikowi recepcji ośrodka tylko w godzinach od 6:00 do 22:00.
  9. Możliwość przedłużenia pobytu przez Usługobiorcę należy ustalić w recepcji ośrodka. Przedłużenie pobytu nastąpi wyłącznie w sytuacji dysponowania wolnymi domkami przez Usługodawcę.
  10. W przypadku skrócenia pobytu Usługobiorca jest obciążany całkowitą kwotą należną Usługodawcy z tytułu dokonanej rezerwacji. Skrócenie pobytu należy zgłosić recepcji.
  11. Pobyt zwierząt domowych (tj. zwierząt tradycyjnie przebywających wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu w charakterze jego towarzysza – a zatem z wyłączeniem zwierząt utrzymywanych w celu hodowlanym, gospodarskim bądź użytkowym i z wyłączeniem zwierząt egzotycznych) o wadze do 10 kg możliwy jest jedynie po uzyskaniu zgody ośrodka wypoczynkowego. Usługodawca zezwala na pobyt maksymalnie dwóch zwierząt domowych w jednym domku, za co pobierana jest opłata w wysokości 20 zł/dzień (za jedno zwierzę) doliczana do całkowitej kwoty należnej Usługodawcy z tytułu dokonanej rezerwacji.
  12. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w ośrodku jest dozwolony jedynie pod opieką osób dorosłych. Pobyt dzieci do lat 13 na placu zabaw i boisku udostępnianym przez Usługodawcę jest dozwolony pod opieką osoby dorosłej.
  13. Wszelkie odpady należy umieszczać jedynie w kontenerach znajdujących się w wyznaczonych miejscach na terenie ośrodka. Zaleca się segregowanie odpadów zgodnie z piktogramami umieszczonymi na kontenerach.
  14. Wjazd na teren ośrodka samochodem osobowym i skorzystanie z parkingu udostępnianego przez Usługodawcę
  15. jest możliwy tylko dla 1 samochodu do każdej rezerwacji. Każdy następny samochód podlega opłacie zgodnie z cennikiem ośrodka.
  16. W przypadku pozostawienia przez Gościa po wymeldowaniu z danego domku rzeczy ruchomej stanowiącej jego własność, Usługodawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015 r. poz. 397) i obowiązującymi powszechnie przepisami.

  IX - OPŁATY DODATKOWE

  1. W chwili wymeldowania Gościa z apartamentu pobierana jest opłata dodatkowa za zużycie energii elektrycznej. Odczyt podlicznika energii elektrycznej następuje w obecności Gościa przed i po zakończeniu pobytu. Przy wymeldowaniu pobierana jest należność za zużytą energię elektryczną, wg cennika na stronie www ośrodka.
  2. Od każdego Gościa pobierana jest opłata klimatyczna zgodna z uchwałą Rady Gminy Ustka. Wysokość opłaty klimatycznej zostanie podana do wiadomości każdego Gościa przy realizacji obowiązku meldunkowego.

  X - PODSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
   1. a) niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy;
    b) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
  2. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia stwierdzenia przez Usługobiorcę uchybienia, o którym mowa w pkt. 1.
  3. Reklamacja powinna:
   1. a) zostać złożona na adres siedziby Usługodawcy lub drogą korespondencji e-mailowej na adres owrowy@gmail.com lub osobiście, w formie ustnej, pracownikowi recepcji ośrodka niezwłocznie po stwierdzeniu uchybienia, o którym mowa w pkt.1,
    b) zawierać imię, nazwisko oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń;
    c) zostać podpisana (w przypadku złożenia pisemnej reklamacji na adres siedziby Usługodawcy) oraz zawierać aktualne dane Usługobiorcy. 4.Reklamacja zostanie rozpatrzona przez usługodawcę w terminie 30 dni roboczych licząc od dnia jej doręczenia. Jeżeli reklamacja nie będzie mogła zostać rozpatrzona przez Usługodawcę we wskazanym terminie, Usługodawca powiadomi Usługobiorcę w przyczynach opóźnienia i przewidywanym czasie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku złożenia reklamacji w formie ustnej, Usługodawca dołoży starań w celu jej niezwłocznego rozpatrzenia.
  4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Usługodawca jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy i pouczyć Usługobiorcę o prawie odwołania się do właściwego Rzecznika Praw Konsumenta.

  XI - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, które każdorazowo wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia zmian i są przesyłane Usługobiorcy drogą korespondencji e-mailowej na adres wskazany w formularzu rezerwacyjnym.
  3. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, w przypadku braku możliwości ich polubownego rozstrzygnięcia rozstrzyga właściwy Sąd powszechny.